Svet šole je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov občine (3), predstavnikov sveta staršev (3) in delavcev šole (5). Člani imajo štiriletni mandat.

Svet šole opravlja naslednje naloge: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole, opravlja druge naloge, ki so določene zakonom in aktom o ustanovitvi.

Pravilnik o volitvah delavcev šole v svet zavoda, januar 2021.pdf

Predsednica sveta zavoda je Natalija Herič.

Predstavniki sveta šole 2021/25:
predstavniki ustanovitelja
● Leonida Došler
● Mateja Jagodič
● Dragan Šućur

predstavniki sveta staršev
● Marko Kotnik
● Barbara Plemenitaš
● Klavdija Prah

predstavniki zavoda

● Hermina Bobek
● Daria Gorupić Juranić
● Natalija Herič
● Anita Kidrič
● Tomislav Majcenić

(Skupno 644 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost