Skoči na glavno vsebino

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Da se bomo bolje razumeli in v šoli dobro počutili, moramo upoštevati pravila hišnega reda.

1. PRIHOD V ŠOLO

Šola se odpre ob 6.30 za vozače in za učence, ki imajo zjutraj dodatni, dopolnilni pouk ali druge dejavnosti. Ostali učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka. Učence 1. razredov, ki so vključeni v oddelek jutranjega varstva, lahko pripeljejo starši v šolo že ob 5.40.

2. ODHOD IZ ŠOLE

Vsi učenci, razen tistih, ki so vključeni v interesne dejavnosti in vozačev, morajo takoj po končanem pouku zapustiti šolske prostore. Vozači in tisti, ki čakajo na pouk ali dejavnost, čakajo v za to določeni učilnici pod varstvom dežurnega učitelja.

3. VOŽNJA S KOLESI IN MOTORJI

Vožnja s kolesi ali motorji pred, med in po pouku po šolskih površinah ni dovoljena.

4. UREJENOST ŠOLE

Za red in čistočo v razredu in v šoli je odgovoren vsak učenec in vsak zaposleni. Še posebej moramo paziti na urejenost skupnih prostorov (avla, hodniki, igrišča, telovadnica, stranišča), prav tako tudi panojev in cvetlic. Po stopnicah hodimo mirno in po desni strani.

Škodo, ki jo učenec povzroči namerno ali zaradi malomarnosti, poravnajo njegovi starši.

5. DEŽURSTVO

Učenca, ki sta dežurna v razredu (reditelja), skrbita za red v učilnicah (med odmori in po pouku pobrišeta tablo, po končanem pouku zadnja zapustita razred, pospravita učila, zapreta okna in ugasneta luči). 5 minut pred glavnim odmorom razdelita malico za učence, preostanke hrane sortirata in počistita mizo svojega razreda.
Vsak teden je za urejanje okolice dežuren en razred, ki po pouku v spremstvu razrednika pregleda in čisti okolico šole.

V šolski avli je vsak dan dežuren en učenec iz 7., 8. ali 9. razreda, in sicer od 7.30 do 13.30. Med opravljanjem dežurstva si je učenec dolžan priskrbeti nadomeščanje, če ima tisti dan napovedano obliko ocenjevanja znanja. Dežurni učenec pomaga kuharicam pripraviti mize za šolske obroke hrane, predaja obvestila po razredih in poskrbi za urejenost dežurne mape. Ostale naloge opravi po navodilih razrednika ali dežurnih učiteljev in se nanje obrača tudi za vsa pojasnila.

6. GARDEROBE

Omarice za čevlje v garderobi so skrb vsakega učenca in oddelčne skupnosti. Biti morajo urejene, za njihovo uporabo so odgovorni učenci, razredniki pa jih občasno pregledajo.

7. ODMORI

Glavna odmora sta učencem namenjena za malico ali za sprostitev. V prvem odmoru malicajo učenci od 2. do 5. razreda, učenci od 6. do 9. razreda pa so na dvorišču ali igrišču; v drugem odmoru, ko malicajo učenci od 6. do 9. razreda, so na igrišču učenci od 2. do 5. razreda. Odhod iz dvorišča ali hoja v trgovino v času odmorov in v času prostih ur ni dovoljena.

V jedilnico prihajajo učenci v skupinah v spremstvu učitelja. Učenci prvega razreda malicajo v svojih razredih.

8. POZDRAVLJANJE, OBISKI V ŠOLI

Učitelji in učenci se pozdravljajo na začetku šolskega dneva ali učne ure, pozdrav pa naj bo izraz obojestranskega spoštovanja in sodelovanja.

Zunanji obiskovalci prihajajo v šolo ob določenih dnevih ali na povabilo in smejo vstopiti v učilnice le z dovoljenjem ravnateljice.

9. POUK

Med poukom učenci brez dovoljenja učitelja ne smejo zapuščati učilnice ali šole. V zbornico ali pisarne lahko vstopajo le dežurni učenci.
Med poukom učenci ne smejo uporabljati mobilnih telefonov.
10. INFORMIRANJE

Šola obvešča učence :

• z Informatorjem,
• z obvestili po šolskem radiu,
• s pisnimi okrožnicami,
• z obvestili na oglasnih deskah,
• na šolski spletni strani.

Nespoštovanje pravil šolskega reda se obravnava v skladu z Vzgojnim načrtom šole.

Pravilnik o hišnem redu je bil objavljen na oglasni deski 20. 8. 2007 in je začel veljati z dnem objave.

Otroci, starši in šola lahko le s skupnimi močmi naredimo največ za vzgojo otroka, optimalen razvoj njegovih sposobnosti in za njegov razvoj v zdravo, samostojno in odgovorno osebnost.

(Skupno 143 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost