Skoči na glavno vsebino

Organizacijo in poslovanje šolskega sklada I. OŠ Rogaška Slatina ureja Pravilnik šolskega sklada I. OŠ Rogaška Slatina.

Namen šolskega sklada je:

 • pomoč socialno šibkim učencem pri izvajanju nadstandardnih dejavnosti/aktivnosti,
 • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
 • financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize, delavnice, raziskovalna dejavnost na šoli, udeležba na tekmovanjih in podobno), da bi le-te bile dostopne čim večjemu številu učencev;
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema, informacijsko-komunikacijska tehnologija in podobno),
 • sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole,
 • druge potrebe, za katere upravni odbor ugotovi, da so utemeljene.

Sklad pridobiva sredstva:

 • iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb,
 • iz prostovoljnih prispevkov zbiralnih akcij učencev,
 • iz prihodkov prostovoljnih prispevkov za izdelke učencev na otroških bazarjih,
 • iz prihodkov dela tržne dejavnosti šole,
 • s prostovoljnim donatorstvom in
 • iz prostovoljnih zapuščin.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost preko standardnih načinov obveščanja (spletna stran, socialna omrežja, javni mediji …).

Merila za dodeljevanje finančne pomoči

Na osnovi finančnega stanja sredstev ter potreb v šoli upravni odbor pri razdeljevanju sredstev ugotovi potrebe po financiranju (upoštevajoč pravilnik).
Namenske donacije skladu se vedno uporabijo za namen donacije in so izvzete iz deleža razdelitve sredstev, ki je omenjen zgoraj.

Predloge za pridobitev sredstev iz sklada lahko vložijo:

 • starši/skrbniki učencev šole,
 • strokovni delavci.

Vloga za dodelitev denarne pomoči iz sredstev sklada je dostopna na spletni strani šole, pri šolski svetovalni službi ter v tajništvu šole.

Tukaj lahko kliknete za prenos vloge: VLOGA_2023_24

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili se lahko odda osebno šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole oziroma se pošlje po pošti na naslov I. osnovne šole Rogaška Slatina, s pripisom: »za šolski sklad«.
Vlogo za pomoč pri plačilu šole v naravi se odda najkasneje 30 dni pred predvidenim odhodom v šolo v naravi. Za ostale vloge pa kadarkoli v šolskem letu.
Oddana vloga ne zagotavlja, da je prosilec upravičen do denarne pomoči iz sredstev sklada.
O upravičenosti do denarne pomoči odloča upravni odbor za vsakega prosilca posebej na podlagi razpoložljivih informacij in sredstev sklada.
Sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki je bil potrjen s strani sveta zavoda oz. sveta staršev:

predstavniki šole: Hermina Bobek, Daria Gorupić Juranić, Natalija Herič, Anita Kidrič (predsednica),

predstavniki staršev: Iva Inkret Markovinovič, Barbara Plemenitaš, Katja Žolgar (namestnica predsednice).

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost