Skoči na glavno vsebino

KNJIŽNICA

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/22 so dostopni spodaj:

1. razred 4. razred 7. razred
2. razred 5. razred 8. razred
3. razred 6. razred 9. razred

cobis
• Vsi učenci prvega razreda dobijo novo brezplačno izkaznico. Ista izkaznica se uporablja za izposojo v knjižnici in za prehrano v kuhinji.
• V primeru, da učenec izgubi, poškoduje ali uniči izkaznico, krije sam stroške nove izkaznice.
• V primeru, da učenec izgubi, poškoduje ali uniči knjižno gradivo, morajo starši oz. skrbniki po dogovoru s knjižničarko poravnati stroške nabave novega nadomestnega gradiva (knjige).
• Izposoja, vračanje in podaljševanje gradiva je mogoče samo z izkaznico!
• Rok izposoje gradiva je 14 dni, učenec lahko vsako gradivo tudi podaljša (izjema so gradiva na bralnih seznamih).
• V primeru, da učenec zamuja z vračanjem gradiva, bo o tem obveščen preko razrednika.
• Učenec lahko zaprosi tudi za geslo in si gradivo podaljša preko spleta.
• Vse gradivo morajo učenci vrniti najkasneje pred koncem šolskega leta oz. do datuma, ki ga določi knjižničarka.
• Izposoja je možna samo z lastno izkaznico.
• Izposoja za sošolce ni dovoljena.
• Za gradivo, ki ste si ga izposodili, odgovarjate, zato ga ne posojajte drugimi.
• Gradivo morate vrniti v enakem stanju, kot ste ga dobili, zato je potrebno na knjige paziti tudi doma!
• Šolska knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.00.

KNJIŽNIČNI RED

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE
Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela.
Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole.
Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje.
Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

ČLANSTVO
Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole in vsi zaposleni na šoli.
Članstvo je brezplačno.

IZKAZNICA
Izkaznico prejmejo brezplačno vsi prvošolci v prvi polovici šolskega leta in je veljavna vseh devet let šolanja.
Izkaznica je opremljena s čipom in z logotipom šole.
Izkaznica ni prenosljiva.
V primeru izgube ali poškodbe je učenec dolžan drugo izkaznico plačati.

ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE
Urnik knjižnice visi ob vhodu v šolsko knjižnico.
Urnik za izposojo in uporabo računalnika: vsak dan od 7.30 do 14.00.
Knjižničarka si pridržuje pravico do spremembe urnika zaradi pouka ali nadomeščanja.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Knjižnično gradivo je dovoljeno uporabljati v prostorih knjižnice.
Prepovedana je kakršnakoli odtujitev knjižničnega gradiva iz knjižnice brez predhodnega posvetovanja s knjižničarko.

IZPOSOJA NA DOM
Na dom se izposojajo knjige in določeni priročniki.
Na dom si je možno izposoditi največ 3 knjige naenkrat.

PREZENČNA IZPOSOJA
Na dom se ne izposojajo debelejši priročniki, leksikoni, slovarji, atlasi, splošne enciklopedije in serijske publikacije.
Navedeno knjižnično gradivo sme uporabnik uporabljati v prostorih knjižnice.

IZPOSOJEVALNI ROKI
Za knjige je rok izposoje 14 dni.
Po preteku tega roka je možno rok izposoje podaljšati še za 14 dni.
Zamudnina oz. odškodnina za nepravočasno vrnjeno knjižnično gradivo se po zakonu ne obračunava.
Enkrat mesečno knjižničarka odda spisek z zamudniki učitelju razredniku, ki jih opozori na nepravočasno vrnjeno knjižnično gradivo.
Učenec z nepravočasno vrnjenim gradivom si ne more izposoditi drugega knjižničnega gradiva.
Uporabnik je dolžan do konca šolskega leta vrniti vse izposojeno gradivo.
V primeru izgube knjige ali drugega knjižničnega gradiva, je uporabnik dolžan poravnati izgubo z novo, če je možno enako, knjigo ali drugim gradivom.

FOTOKOPIRANJE
Na učenčevo prošnjo lahko knjižničarka preslika le šest (6) strani naenkrat.
Učenec dvigne preslikane strani naslednji dan oz. po dogovoru s knjižničarko.
ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Do knjižničnega gradiva imamo spoštljiv odnos, zato ga ne trgamo, režemo, uničujemo, niti po njem pišemo ali podčrtujemo.

KAJ LAHKO POČNEM V ŠOLSKI KNJIŽNICI:
• Pišem domačo nalogo.
• Bogatim svoj besedni zaklad .
• Pišem referate.
• Se pogovarjam s prijatelji .
• Berem knjige in revije.
• Uporabljam računalnik.
• Se učim.
• Pomagam mlajšim učencem.
• Najdem svoj mir.
• Rešujem knjižne uganke.
• Po uporabi knjige in revije vrnem na polico.
V primeru kršenja pravil, knjižničarka prosi osebo, ki moti, da zapusti knjižnico.

UPORABA RAČUNALNIKA
V knjižnici je računalnik namenjen učencem in njihovim potrebam pri učenju, pisanju referatov, iskanju gradiva.

NAVODILA UPORABE RAČUNALNIKA V KNJIŽNICI:
• Računalnik lahko uporabljaš le, če se predhodno dogovoriš s knjižničarko.
• Na računalniku si lahko največ 30 minut.
• Tiskanje je dovoljeno le v primeru, če to dovoli knjižničarka.
• Dostop do računalnika je namenjen vsem učencem,
• Upoštevaj red in bodi korekten do drugih.
• Prednost imajo učenci, ki računalnik uporabljajo za iskanje gradiva in pisanje referatov.
• V primeru kršenja reda, lahko učenec ponovno uporablja računalnik šele čez en teden.

NAVAJANJE LITERATURE
1. Navajanje knjige – en avtor
• PRIIMEK, I.
• Naslov.
• Kraj izida:
• Založba,
• Leto.
MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.
Pogosto tudi: B. Mihelič, Vodnik po Ljubljani, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989.

2. Navajanje knjige – dveh ali treh avtorjev
• PRIIMEK, I. , PRIIMEK, I. , PRIIMEK, I.
• Naslov.
• Kraj izida:
• Založba,
• Leto.
SANDERS, P. , MYERS, S. Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989.

3. Navajanje knjige – več kot trije avtorji
• NASLOV.
• Kraj izida:
• Založba,
• Leto.
ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

4. Navajanje članka
• PRIIMEK, I.
• Naslov članka.
• Naslov periodične publikacije,
• letnik
• (letnica)
• številka PP,
• strani članka.
CIGLENEČKI, S. Naselbine v skalnih zavetjih. Gea, 12 (2002) 10, str. 14-25.

5. Navajanje spletne strani
• PRIIMEK, I.
• Naslov.
• Datum nastanka dokumenta.
• URL naslov
• (uporabljeno – datum).
HLADNIK, M. Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. (Objavljeno 2004-11-01) http://www.ijs.si/lit/leposl.html (uporabljeno 2005-05-03).

Viri: Standardi ISO 690

UČBENIŠKI SKLAD
bralca
• Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo.
• Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za vse učence od prvega do devetega razreda brezplačna.
• Stroške šoli povrne Ministrstvo za šolstvo in šport.
• Šola vsako leto najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove učbenike.

BRALNA ZNAČKA
bralna
• Priporočilni seznami:

SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO_2021_2022.pdf

Mentorice prve triade so razredne učiteljice, mentorica četrtih in petih razredov je Anita Kos, mentorica od šestega do devetega razreda je Karolina Ižanc.
• Začetek branja za BZ je 17. september (dan zlatih knjig), zaključek pa 23. aprila (slovenski in svetovni dan knjige).
• Učenci prve triade prihajajo praviloma po knjige v knjižnico s svojimi učiteljicami enkrat tedensko
• Učencem druge in tretje triade se za prebrano knjigo prizna tudi knjiga, ki je na seznamu knjig letošnjega otroškega parlamenta: Junaki našega časa – kdo so in zakaj?
• Na šoli deluje Bralni klub učiteljev tako, da lahko učenec sam izbere učitelja, kateremu bo povedal vsebino prebrane knjige. Seznam učiteljev vključenih v Bralni klub se nahaja v knjižnici.
Branje je za dušo to, kar je telovadba za telo.
R. Steel

KORISTNE POVEZAVE
• Knjižnica Rogaška Slatina: http://www.r-sl.sik.si/
• Virtualna knjižnica Slovenije Cobiss: http://cobiss.izum.si/
• Društvo Bralna značka: http://www.bralnaznacka.com/
• Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije: http://www.dsks.si/index.htm
• Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si/
• Spletno glasilo Ostržek: www.bralnaznacka.com/Glasilo/index.html
• Muzeji in galerije v Sloveniji: http://www2.arnes.si/~ljprirodm6/
• Slovenski knjižnično – muzejski Mega Kviz: http://www.megakviz.si/

Knjižničarka Marijana Šepič

(Skupno 888 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost